بی هنران ، هنرمند را نتوانند که ببینند همچنانکه سگان بازاری سگ صید را مشغله بر آرند و پیش آمدن نیارند