معماری پایدار را می توان به سادگی با مفهوم انجام بیشترین ، توسط کمترین ابزار تعریف کرد.