آنچه که مرا به هیجان می آورد ، اجزاء سازنده معماری است