فضا وجودی است یا وجود فضائی است ؟ (تئوری فضای وجودی)