اندیشه امری است بسیار متکی بر تمرین و مهارت.رایل فیلسوف انگلیسی