وبلاگ هنر مکان

۲۹ تیر ۱۳۹۶

گفتگویی در باب تقابل سنت و مدرنیته

گفتگویی در باب تقابل سنت و مدرنیته سنت در یک معنا در ارتباط با قوانین تکوینی است که از زمان خلقت در همه ابعاد تا کنون […]
۲۹ تیر ۱۳۹۶

پدیده نماهای رومی ، سندرم یا جستجوی هویت

پدیده نماهای رومی ، سندرم یا جستجوی هویت به عقیده نویسنده یک معماری بیشتر وجود ندارد که در فرآیند طراحی ، حاصل معنا بخشی و شخصیت […]
۲۹ تیر ۱۳۹۶

ساختارهای سرزنده در معماری

ساختارهای سرزنده در معماری چکیده: ساختارهای سرزنده یک موضوع جدید در معماری نیست و تحقیق پیرامون این بحث در ارتباط با فضای وجودی ، محیط پیرامونی […]