Tag - هنر

برای آفریدن چیزی ماندگار، اجازه دهید هنر و مهندسی با هم ترکیب شوند

بارن فررن: برای آفریدن چیزی ماندگار، اجازه دهید هنر و مهندسی با هم ترکیب شوند صبح بخیر. هنگامی که یک پسر بچه بودم، تجربه‌ای داشتم که زندگی مرا اساسا تغییر داد، و در حقیقت امروز علت بودن من در اینجاست. آن لحظه که عمیقا بر نگرش من بر روی هنر، طراحی و مهندسی تاثیر گداشت. به عنوان پیشینه، من با اندازه کافی خوشبخت بودم که در یک خانواده هنر دوست و هنرمندان با استعداد، در یکی از بهترین شهرهای دنیا بزرگ شوم. [...]